Κώδικας Δεοντολογίας

 

Η εταιρεία μας πιστή στην παράδοση και τις αρχές της έχει συντάξει κώδικα δεοντολογίας τον οποίο τηρούν οι μέτοχοι & οι εργαζόμενοι της.

Για οποιοδήποτε σχετικό θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Τί είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας της GALAXY BISTRO

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας αποτυπώνει τις γενικές αρχές που καθορίζουν την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και τους κανόνες ηθικής που όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της GALAXY BISTRO αναμένεται να ακολουθούν, όσο και τις δεσμεύσεις της Διοίκησης της GALAXY BISTRO απέναντι στους ανθρώπους της.

Ο Κώδικας, διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες της GALAXY BISTRO διεξάγονται με ακεραιότητα, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τη φήμη της, που αποτελεί το πιο πολύτιμο άυλο περιουσιακό της στοιχείο και όπως κάθε περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να προασπίζεται δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του.

Σε ποιους απευθύνεται ο Κώδικας Δεοντολογίας;

Ο Κώδικας απευθύνεται και δεσμεύει τους ήδη απασχολούμενους εργαζομένους στη GALAXY BISTRO, ανεξαρτήτως της ιεραρχικής τους βαθμίδας (π.χ. Διοίκηση και εργαζόμενοι).

Επιπρόσθετα, ο Κώδικας απευθύνεται και δεσμεύει τους συνεργάτες και τους συμβούλους οι οποίοι εκπροσωπούν ή λειτουργούν για λογαριασμό της GALAXY BISTRO, είτε μέσω εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών, είτε οποιασδήποτε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η δέσμευση της διοίκησης απέναντι στους εργαζομένους

Η GALAXY BISTRO είναι οι άνθρωποί της με τους οποίους η εταιρεία μοιράζεται το ίδιο πάθος και οράματα για τη δημιουργία νέων τάσεων όσον αφορά τα προϊόντα. Η ομάδα αναπτύσσεται και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην ομάδα πρέπει να μοιράζονται τις ίδιες αξίες. Ένα στοιχείο της επιτυχίας της GALAXY BISTRO είναι ότι αναπτύσσεται και εξελίσσεται παράλληλα με τους ανθρώπους της. Είναι αξιοσημείωτο ότι το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της προέρχεται από την κοντινή περιοχή και εργάζονται για την εταιρεία από το ξεκίνημά της, ενισχύοντας την τοπική κοινωνία με θέσεις εργασίας. 

Η Διοίκηση της GALAXY BISTRO λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας προς τους εργαζομένους. Η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας της GALAXY CATERING, καθώς η υλοποίηση επιχειρηματικών στόχων, η επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων και η συνεχής ανάπτυξη της GALAXY CATERING εξαρτάται από τους ανθρώπους της.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Διοίκηση της GALAXY BISTRO:

 • Δεσμεύεται στη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αναγνώριση.
 • Προωθεί ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, σε όλες τις περιοχές της δραστηριοποίησης της GALAXY BISTRO, υιοθετώντας πρακτικές πρόσληψης απόλυτα σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κριτήρια και προϋποθέσεις. Τα κριτήρια αυτά βασίζονται στις ικανότητες, το μορφωτικό επίπεδο και τα νόμιμα ηλικιακά όρια απασχόλησης κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από το φύλο, την υπηκοότητα, το χρώμα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την καταγωγή ή τη σωματική ικανότητα.
 • Παρέχει χώρους εργασίας που ενθαρρύνουν την διαφορετικότητα και την ομαδικότητα και επιτυγχάνει την υπεροχή μέσω προσέλκυσης και διατήρησης ανθρώπων με γνώσεις και αξίες.
 • Συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περί εργασίας και λογιστικής καθώς και με τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Κάθε χρόνο επενδύει σημαντικό μέρος του εισοδήματός του σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αποτελούν νέα βάση και νέες προοπτικές για όλους τους εργαζομένους. Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση αφορά όλα τα επίπεδα και όλες τις μονάδες εντός της εταιρείας.
 • Λειτουργεί σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποστηρίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
 • Προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, επιτρέποντας τη χρήση τους μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνο στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από το νόμο για σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της GALAXY BISTRO.
 • Διασφαλίζει ένα ασφαλές, υγιές και καλά δομημένο περιβάλλον εργασίας με εγκαταστάσεις φιλικές προς τους εργαζομένους, παρέχοντας όλα τα μέσα προστασίας.

Για τους σκοπούς αυτούς, η GALAXYBISTROέχει ενσωματώσει στις πρακτικές της μεθόδους και συστήματα για την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, εξασφαλίζοντας έτσι τις συνθήκες για τη συνεχή ανάπτυξη των υπαλλήλων της, την ενθάρρυνση της δημιουργικής έκφρασης και σκέψης και την εκπλήρωση των προσωπικών και επαγγελματικών τους φιλοδοξιών

Επιχειρηματική Ηθική

Το ήθος μιας επιχείρησης αποτελείται κυρίως από έννοιες όπως η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η υπευθυνότητα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται αυτές οι έννοιες.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Η επιχειρηματική ηθική δεν περιορίζεται απλώς στην τήρηση των νομικών, ρυθμιστικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών προτύπων. Αντιθέτως αντιπροσωπεύει -πρώτα και κύρια- την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας με πνεύμα δικαιοσύνης, ακεραιότητας, ειλικρίνειας και σεβασμού.

Η επιχειρηματική ηθική συνιστά προαπαιτούμενο για μια σύγχρονη εταιρεία υψηλών επιδόσεων όπως η GALAXY BISTRO. Η συμβολή των εργαζομένων στην οικοδόμηση ενός κλίματος μέσα στο οποίο εκτιμούν, κατανοούν και μοιράζονται συγκεκριμένες κοινές αξίες, προσδίδει υψηλή προστιθέμενη αξία στην GALAXY BISTRO και συμβάλλει στην επίτευξη μακροπρόθεσμης και βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης

Συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις

Βασική και μη διαπραγματεύσιμη αρχή για την GALAXY BISTRO είναι η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας, ώστε η επιχειρηματική της δραστηριότητα να υλοποιείται σε πλήρη αρμονία, συμμόρφωση και τήρηση προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές λειτουργίας που τη διέπουν σε κάθε περιοχή ή χώρα δραστηριοποίησης της.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Κάθε παραβίαση του νόμου εκθέτει την GALAXY BISTRO σε κινδύνους, των οποίων η έκταση και ο αντίκτυπος, τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη, μπορεί να επιφέρει ανυπολόγιστες συνέπειες.
 • Η GALAXY BISTRO θεωρεί αυτονόητη την συμμετοχή των εργαζομένων της, σε όποια βαθμίδα ιεραρχίας και αν βρίσκονται, στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του νόμου αλλά και στην τήρηση των υποστηρικτικών διαδικασιών που θεσπίζονται είτε από την GALAXY BISTRO είτε από τις θυγατρικές της εταιρείες προς αυτή την κατεύθυνση.
Σύγκρουση συμφερόντων

Η σύγκρουση συμφερόντων περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου τα άτομα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ των απαιτήσεων της θέσης τους και των ιδιωτικών τους συμφερόντων.

Κατά την έννοια αυτή, όλοι οι υπάλληλοι της GALAXY BISTRO -δηλαδή Διευθυντικά και μη στελέχη, διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνικό και εργατικό προσωπικό- απαιτείται να αποφεύγουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δραστηριότητες που αποσκοπούν στην επιδίωξη ιδίων οικονομικών συμφερόντων ή άλλων προσωπικών ωφελειών και οι οποίες είναι δεν συνάδουν με την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην GALAXY BISTRO.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • πρέπει να αποφεύγεται η αθέμιτη χρήση της θέσης τους προς όφελος των συγγενικών προσώπων ή στενών συνεργατών τους.
 • πρέπει να είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τα δώρα ή άλλα ωφελήματα που τους προσφέρονται από άτομα που επιθυμούν να συνεργαστούν με την GALAXY BISTRO και να μην αποδέχονται αντικείμενα ή άλλα δώρα σημαντικής αξίας που τους προσφέρονται με σκοπό να επηρεάσουν την κρίση τους.

θα πρέπει να ενημερώνουν το Διευθυντή τους ή την αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας τους εφόσον σκέφτονται δεύτερη απασχόληση ή να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ενός ανταγωνιστή ή ενός εταίρου του

Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων

Οι Γενικοί Διευθυντές και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού, της καθιέρωσης και της διαχείρισης των κατάλληλων πολιτικών για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της GALAXY BISTRO.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • πρέπει να προστατεύουν την ιδιοκτησία της GALAXY BISTRO, τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία και τους πάσης φύσεως πόρους, να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή στη χρήση τους, η οποία πρέπει να είναι αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εργασίας και να λαμβάνουν κάθε δυνατή μέριμνα για την αποφυγή σπατάλης, ζημιών, καταστροφής ή κλοπής αυτών.
 • Οι οδηγοί εταιρικών οχημάτων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σε περίπτωση παράβασής του, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση περιουσιακών στοιχείων της GALAXY BISTRO. Σε περίπτωση λαθρεμπορίας αγαθών, η GALAXY BISTRO έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο που έχει διαπράξει το αδίκημα και να καταθέσει καταγγελία κατά του υπαλλήλου χωρίς να καταβάλλει την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.
Θεμιτός ανταγωνισμός

Η GALAXY BISTRO δεσμεύεται ότι οι δραστηριότητές της διεξάγονται μέσα στο πλαίσιο του θεμιτού ανταγωνισμού και σε αυστηρή συμμόρφωση με το σύνολο της εφαρμοστέας νομοθεσίας στις διάφορες χώρες που δραστηριοποιείται.

Οι εργαζόμενοι της GALAXY BISTROG, ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας, που εμπλέκονται στις εμπορικές δραστηριότητες, πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Οποιεσδήποτε συγκρίσεις πραγματοποιούνται ανάμεσα σε προϊόντα της GALAXY BISTRO και σε αυτά των ανταγωνιστών της θα πρέπει είναι ακριβείς και τεκμηριωμένες.
 • Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε αθέμιτο μέσο κατά των ανταγωνιστών της GALAXY BISTRO, μέσω χειραγώγησης, συγκάλυψης, κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, εσφαλμένης παρουσίασης σημαντικών στοιχείων ή οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης και πραγματοποίησης αθέμιτων συναλλαγών.
 • Οφείλουν να διεξάγουν δίκαιες συναλλαγές με πελάτες, τους προμηθευτές και τους ανταγωνιστές και να συμπεριφέρονται αξιοκρατικά και πάντα με γνώμονα τους κανόνες και τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού.
 • Οι παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού εκθέτουν τη GALAXY BISTRO σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις και πλήττουν τη φήμη της, γεγονός που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη GALAXY BISTRO συνολικά.
Σχέσεις με τους προμηθευτές μας

Η GALAXY BISTRO παρέχει σε όλους τους υφιστάμενους ή υποψήφιους προμηθευτές της ισότιμες ευκαιρίες και απαιτεί από τους προμηθευτές της να εφαρμόσουν τα ίδια πρότυπα ακεραιότητας. Οι αποφάσεις της GALAXY BISTRO, σε επίπεδο συνεργασιών, βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως: η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η άρτια και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική φερεγγυότητα, η χρονική συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών, η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και ιδιαίτερα με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, η ύπαρξη κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της GALAXY BISTRO, καθώς και η εμπειρία και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Στόχος είναι η διασφάλιση αξιόπιστων και αδιάλειπτων πηγών εφοδιασμού μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία συμβάλλει στην προστασία της φήμης της GALAXY BISTRO.
 • Η GALAXY BISTRO θα διακόψει οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση με έναν προμηθευτή ή εργολάβο, ο οποίος διαπιστώνεται ότι εφαρμόζει παράνομες πρακτικές και αντιβαίνει στον παρόντα Κώδικα.
Σχέσεις με τους καταναλωτές

Σχέσεις με τους καταναλωτές

Οι σχέσεις της GALAXY BISTRO με τους πελάτες της πρέπει να διέπονται από διαφάνεια, εμπιστοσύνη, σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, διασφαλίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους για την ανάπτυξη και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας. Δημιουργούμε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών μας για μια ισορροπημένη διατροφή. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε συνεχώς προστιθέμενη αξία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν φροντίζουμε και καλύπτουμε τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των πελατών μας στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Οι πελάτες μας προσδοκούν από εμάς να παραδώσουμε νέα καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα καθώς και εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια, αποτελεί βασική δέσμευση της Διοίκησης της GALAXY BISTRO και, κατ’ επέκταση, όλων των εργαζομένων της.
 • Οι αποφάσεις που ενδέχεται να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πελατών μας και να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα των προϊόντων και τη φήμη της GALAXY BISTRO δεν επιτρέπονται .
 • Οφείλουν μεταχειρίζονται τους πελάτες /υποψήφιους πελάτες κατά ηθικό και δίκαιο τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους (για παράδειγμα: παρουσίαση των χαρακτηριστικών ή/και της συσκευασίας των προϊόντων με ειλικρίνεια, αποφυγή οποιωνδήποτε αθέμιτων ή παραπλανητικών μεθόδων, επικοινωνία με ξεκάθαρο τρόπο των προγραμμάτων πωλήσεων της GALAXY BISTRO, εφόσον υπάρχουν, παροχή ακριβώς αυτού που πραγματικά χρειάζεται ο πελάτης, αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ανεξαρτήτως φύλου/εθνικότητας/περιοχής).
 • Ο σεβασμός μας προς τους πελάτες μας αντικατοπτρίζεται επίσης από τις πρακτικές της GALAXY BISTRO όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας. Συγκεκριμένα, η συλλογή προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στη συλλογή πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ή σε πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς και με ελεύθερη συναίνεση του πελάτη. Η δημοσιοποίηση, η παροχή ή η χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άλλους από εκείνους που καθορίζονται από την GALAXY BISTRO δεν επιτρέπεται, εκτός εάν ο πελάτης έχει δώσει ελεύθερα την συγκατάθεσή του κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής του ή όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Διασφάλιση Ποιότητας

Χρησιμοποιούμε τα πιο αγνά συστατικά και δημιουργούμε αυθεντικές συνταγές

Κύριος στόχος είναι να υπάρχουν σταθερές συνεργασίες με τους καλύτερους προμηθευτές
Επιπλέον, η GALAXY BISTRO ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα τροφίμων και ασφάλειας και έχει αποκτήσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών ISO – HACCP.

Το σύστημα ανιχνευσιμότητας της εταιρείας καθιστά εφικτό για την εταιρεία να έχει τον πλήρη έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού της και να εξασφαλίζει την παράδοση υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον τελικό παραλήπτη.

 

Επικοινωνίες με Κυβερνητικές Αρχές και προμηθευτές

Η συνεργασία και οι επικοινωνίες με τις Κυβερνητικές Αρχές διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Όλοι οι εργαζόμενοι ή οι επιχειρηματικοί εταίροι που, λόγω της φύσης της εργασίας τους, επικοινωνούν με τις ρυθμιστικές αρχές, τους φορείς της βιομηχανίας και τους Κυβερνητικούς αξιωματούχους, θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες του Νομικού Συμβούλου και της διεύθυνσης
 • Η δωροδοκία δημόσιων ή Κυβερνητικών αξιωματούχων καθώς και στελεχών – εργαζομένων πελατών ή προμηθευτών και η επέκταση σε αυτούς οποιασδήποτε μορφής προσωπικής διευκόλυνσης απαγορεύονται αυστηρά.

Δεδομένου ότι η φήμη της GALAXY BISTRO εξαρτάται επίσης από τη δημιουργία και την επιλογή κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας, όλες οι δραστηριότητες επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιούνται μετά από κατάλληλες οδηγίες που παρέχονται από το αρμόδιο Τμήμα.

Ενίσχυση της Διαφάνειας

Η συμμόρφωση με τους νόμους κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς είναι υποχρεωτική. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις δεν πρέπει να επηρεάζονται από ιδιωτικά συμφέροντα ή προσωπικά οφέλη ή διαφθορά (ο όρος “διαφθορά” αναφέρεται γενικά στην απόκτηση ή στην προσπάθεια απόκτησης προσωπικών ή επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων μέσω ακατάλληλων ή παράνομων μέσων). Η διαφθορά μπορεί να αναφέρεται σε πληρωμές ή στην ανταλλαγή οποιουδήποτε πολύτιμου αντικειμένου και περιλαμβάνει ενδεικτικά τη δωροδοκία, εκβιασμούς και παράνομες προμήθειες.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Τα Διευθυντικά στελέχη της GALAXY BISTRO δεσμεύονται για την τήρηση της διαφάνειας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και των χρηματοοικονομικών αναφορών της GALAXY BISTRO. Απαγορεύει επίσης η προσφορά ή η λήψη οποιωνδήποτε παράνομων προμηθειών, δωροδοκιών, προς/από οποιονδήποτε δημόσιο ή Κυβερνητικό αξιωματούχο ή η διεξαγωγή παρόμοιων συναλλαγών οποιουδήποτε τύπου με τέτοια πρόσωπα.
 • Οι εργαζόμενοι ή οι επιχειρηματικοί εταίροι της GALAXY BISTRO δεν επιτρέπεται να προσφέρουν ή να λαμβάνουν, είτε οι ίδιοι είτε τα μέλη της οικογένειάς τους, δώρα, εκπτώσεις, αμοιβές, παροχές ή άλλα ανταλλάγματα (οικονομικής ή φύσεως ή μη) σε/από πελάτες της εταιρείας, προμηθευτές, δημόσιους ή άλλους φορείς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, τα οποία συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ιδιότητά τους ως εργαζόμενοι της GALAXY BISTRO, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου αυτές είναι αποδεκτές στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν τέτοιες παροχές θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε επαγγελματικούς σκοπούς, να περιορίζονται στο προσήκον μέτρο και να λαμβάνεται κάθε μέριμνα για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της επιχειρηματικής σχέσης, την αποφυγή δημιουργίας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων ή δημιουργίας συνθηκών που μπορεί να ερμηνευθούν ως δωροδοκία.
 • Πολιτική της GALAXY BISTRO είναι να μην γίνονται οποιεσδήποτε δωρεές σε πολιτικούς σχηματισμούς ή σε συσχετιζόμενα με αυτούς πρόσωπα. Επιπλέον, απαγορεύεται σε όλους τους εργαζομένους ή συνεργάτες να εκπροσωπούν την GALAXY CATERING ενεργώντας εξ ονόματός της, σε οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν στην ιδιωτική τους ζωή.
 • Κάθε υπάλληλος ή συνεργάτης της GALAXY BISTRO είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση της διαφάνειας των ενεργειών του. Η διάπραξη αδικημάτων σχετικών με διαφθορά ή δωροδοκία από εργαζόμενο ή συνεργάτη συνεπάγεται όλες τις νομικές συνέπειες και μπορεί να οδηγήσει σε άμεση λύση της συμβατικής σχέσης του με την GALAXY BISTRO.
Υγεία & Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της GALAXY BISTRO θεωρείται ύψιστης προτεραιότητας. Ο στόχος του μηδενικού δείκτη ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο του είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων

Η Διοίκηση διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες της GALAXYBISTRO διεξάγονται σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις καθώς και με τα εταιρικά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές στην υγεία και την ασφάλεια. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη όλα τα εύλογα και πρακτικά μέτρα που εξασφαλίζουν ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον κατ’ ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας τους στο χώρο εργασίας τους, στο μέγιστο βαθμό που προβλέπεται κατά τα εργασιακά τους καθήκοντα και στο μέτρο των γνώσεων, των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους.
 • Οφείλουν να μεριμνούν για την ασφάλεια των συναδέλφων τους και των επισκεπτών στους χώρους εργασίας τους.
 • Καλούνται να αναφέρουν τις ανησυχίες τους και να εντοπίζουν τους τομείς της εργασίας τους (όπως επισφαλείς συνθήκες εργασίας και συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένης της βίας στο χώρο εργασίας) που χρήζουν βελτίωσης όσον αφορά τα θέματα αυτά, συμβάλλοντας έτσι διαρκώς στις προσπάθειες οικοδόμησης ενός καλύτερου και ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας.

Απαγορεύεται να εργάζονται υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών

Μέτρα Προστασίας από τον COVID-19

Η GALAXY BISTRO ως μια εταιρία παραγωγής τροφίμων με προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης θέλει να ενημερώσει τους συνεργάτες της και τους καταναλωτές της ότι έχει λάβει δρακόντεια μέτρα προστασίας τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό της όσο και για την παραγωγή ενός ασφαλούς τελικού προϊόντος. Οι χειριστές τροφίμων της εταιρίας είναι ήδη εκπαιδευμένοι όσον αφορά την ατομική υγιεινή και τον σωστό χειρισμό τροφίμων. Επιπλέον, έχουν ενταθεί κατά την διάρκεια της μέρας οι απολυμάνσεις στον χώρο παραγωγής. Επίσης, διαμορφώθηκαν διαφορετικά οι βάρδιες του προσωπικού ώστε να μην επιφορτίζονται τα εργαστήρια και να κρατούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας που κάνουν «παραλαβές και παραδόσεις» φοράνε μάσκες και γάντια, έχουν διαθέσιμα αντισηπτικά υγρά και περιμένουν πάντα σε ανοιχτούς χώρους. Δεν επιτρέπεται να εισέρχεται κάνεις στους χώρους των εργοστασίων πέραν του προσωπικού. Επίσης οι διανομείς που μεταφέρουν τα προϊόντα GALAXY CATERING σε όλο το κόσμο, έχουν την οδηγία να εισέρχονται μόνο σε συγκεκριμένους χώρους των εγκαταστάσεων.

Όποιος δεν αισθάνεται καλά δεν έρχεται στην εργασία ακολουθώντας μια υπεύθυνη στάση προς τον εαυτό του αλλά και προς τρίτους, “μένουμε σπίτι». Οποίος έχει ταξιδέψει μπαίνει σε καραντίνα 14 ημέρων. Τα τμήματα που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως δεν έρχονται στα εργοστάσια έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μεταφοράς και διασποράς του ιού τόσο εσωτερικά όσο και στους οικείους μας.

Εκτός από την ενημέρωση που έχει γίνει στο προσωπικό από τους Υπευθύνους των τμημάτων για τα extra μέτρα προστασίας, οι οδηγίες του ΕΟΔΥ έχουν αναρτηθεί και σε κεντρικά σημεία όλων των εγκαταστάσεων για να είναι διαθέσιμες σε όλο το προσωπικό και έχουν διανεμηθεί έντυπα φυλλάδια οδηγιών.

Οι υπεύθυνοι συνεργάτες τεχνικοί ασφαλείας καθώς οι σύμβουλοι σε  θέματα ασφάλειας τροφίμων ενημερώνονται συνεχώς για εξελίξεις και οδηγίες σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και δίνουν αντίστοιχα οδηγίες σε όλο το προσωπικό της εταιρίας.

Η GALAXY BISTRO και οι άνθρωποι της συνεχίζουν να παράγουν και να διανέμουν  προϊόντα σε όλο το κόσμο. Θα καταβάλουμε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Είναι μια δύσκολη ώρα για όλους και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης

Προστασία του Περιβάλλοντος

Η επιχειρηματική στρατηγική της GALAXY BISTRO συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση. Στο πλαίσιο αυτό, η GALAXY BISTRO εφαρμόζει συστηματικά πρακτικές προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της. Όπως και με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η πρόθεση και ο στόχος της GALAXY BISTRO είναι οι διαδικασίες, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της να έχουν τις ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Συνεπώς,  η συνετή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της GALAXY BISTRO

Στήριξη της Κοινωνίας

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η ιστορία της GALAXY BISTRO έχει συνδεθεί με την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και ιδιαίτερα της ελληνικής περιφέρειας. Πρόκειται για μια διαρκώς εξελισσόμενη προσπάθεια με διάφορες μορφές, οι οποίες, στο σύνολό τους, συνεπάγονται τη δέσμευση της GALAXY CATERING να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών μέσα από διαδικασίες ανοικτού κοινωνικού διαλόγου που εφαρμόζει και να χτίζει συνεργασίες που αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Επιπλέον, η GALAXY BISTRO έχει έντονη κοινωνική συμβολή και προωθεί τον εθελοντισμό στο δίκτυό της μέσω της ιδέας της κοινωνικής προσφοράς. Ειδικότερα, η GALAXY CATERING ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να συμμετάσχουν σε εθελοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις της GALAXY BISTRO, μέσω των οποίων μπορούν να βοηθήσουν ενεργά σε συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (συμπεριλαμβανομένων παιδιών και νέων, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρίες, προσφύγων ή επαναπατριζόμενων προσφύγων, γηγενών πληθυσμών και εθνικών μειονοτήτων).

Πέραν της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιείται, η GALAXY BISTRO, στηρίζει συνειδητά και ενεργά την ισορροπημένη και ποικίλη ανάπτυξή τους μέσω ενεργειών που:

 • βοηθούν στην ανάπτυξη των τοπικών υποδομών,
 • προστατεύουν το περιβάλλον,
 • ενισχύουν την απασχόληση,
 • συμβάλλουν στη άμβλυνση των συνεπειών της φτώχειας, και
 • προωθούν τον πολιτισμό και στηρίζουν την εκπαίδευση.
Τήρηση του Κώδικα

 Οι Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι Τμήματος/Υπηρεσιών έχουν αυξημένη ευθύνη για την τήρηση του Κώδικα. Εάν ένα Διευθυντικό Στέλεχος γνωρίζει ότι κάποιος εργαζόμενος προτίθεται να προβεί σε μια πράξη απαγορευμένη από τον Κώδικα και δεν λάβει κανένα μέτρο για την αποφυγή της, το Διευθυντικό Στέλεχος θεωρείται εξίσου υπεύθυνο με τον εργαζόμενο.

Είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων:

 • Να διαβάζουν και να κατανοούν τον Κώδικα, να αναζητούν καθοδήγηση, όταν απαιτείται και να συμμορφώνονται με το πνεύμα του.
 • Να αποφεύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά που αντίκειται στις αρχές του Κώδικα και μπορεί να βλάψει τη φήμη της GALAXY BISTRO.
 • Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και κατά τις συναλλαγές τους με τρίτους να θέτουν υπόψη τους τον Κώδικα και να τούς υποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτού, αν απαιτηθεί.
 • Να συμβουλεύονται τον Προϊστάμενο ή τον Διευθυντή τους, αν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν κάποια από τις δραστηριότητές τους μπορεί να θεωρηθεί ως παραβίαση του Κώδικα.
 • Η άγνοια των διατάξεων του Κώδικα εκ μέρους του εργαζομένου δεν συγχωρείται και δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωσή του να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτές.

Αναφορά παραβιάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας

Η GALAXY BISTRO αναμένει από τους εργαζομένους της να αναφέρουν παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, όταν τις αντιλαμβάνονται ή όταν αυτές τίθενται υπόψη τους. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στη GALAXY BISTRO να αντιμετωπίσει και να διευθετήσει το ζήτημα ιδανικά, προτού τραπεί σε παραβίαση του νόμου ή σε κίνδυνο της υγείας και της ασφάλειας ή οδηγήσει στη διακινδύνευση της φήμης της GALAXY BISTRO. Σε περιπτώσεις που αφορούν παραβιάσεις του Κώδικα, τα αρμόδια τμήματα διερευνούν διεξοδικά τις σχετικές αναφορές, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των σχετικών πληροφοριών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν ελεύθερα εάν υπέπεσε στην αντίληψή τους κάποια δραστηριότητα που αποκλίνει από τις αρχές του Κώδικα και μπορεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας.
 • Τέτοιες αναφορές συμβάλλουν καθοριστικά στην αποφυγή ή στον μετριασμό πιθανού αρνητικού αντίκτυπου στην εταιρεία όπου εργάζονται και κατ’ επέκταση ολόκληρης της GALAXY BISTRO, ενώ παράλληλα στηρίζεται η κουλτούρα της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της ακεραιότητας.
 • Η επώνυμη αναφορά μιας παραβίασης είναι περισσότερο αξιόπιστη, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εργαζόμενο για την παροχή διευκρινίσεων και συμπληρωματικών στοιχείων κατά τη διαδικασία ελέγχου της αναφοράς.
 • Τα διευθυντικά στελέχη της GALAXY BISTRO διασφαλίζουν ότι δεν θα αναληφθεί καμία ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε εργαζόμενου που αναφέρει, καλή τη πίστη, οποιαδήποτε πραγματική ή υποτιθέμενη ανάρμοστη συμπεριφορά.
 • Η διαδικασία των αναφορών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για απερίσκεπτες κατηγορίες ή προσωπικά παράπονα.
 • Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές στην περίπτωση που επιθυμούν να ζητήσουν μία συμβουλή ή να εγείρουν ένα σχετικό ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα:
 • Τον Προϊστάμενό τους,
 • Τον Διευθυντή τους,
 • Το Νομικό Σύμβουλο της GALAXY BISTRO.
 • Περιπτώσεις παραβίασης του Κώδικα μπορούν επίσης να αναφέρονται: τηλεφωνικώς, με fax ή ταχυδρομικώς, καθώς επίσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (επώνυμα ή και ανώνυμα).

Παραβίαση του Κώδικα

Η παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας ανατίθεται στην διοίκηση και στο Νομικό Σύμβουλο της GALAXY BISTRO.

Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες του Κώδικα θεωρείται παράπτωμα και, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, μπορεί να υποβάλει τον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο, ανεξαρτήτων ιεραρχικής βαθμίδας κα ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σε πειθαρχικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της λήξης της απασχόλησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις εσωτερικές εταιρικές διαδικασίες της GALAXY BISTRO.

 

παρακαλουμε συμπληρωστε τα παρακατω:

Φόρμα Επικοινωνίας

8 + 10 =

Τηλ Επικοινωνιας